Middel 3

VAN ZUETHEM ADVOCATEN
Thuis in het recht voor scheepvaart, handel en transport.

Diensten

DIENSTEN VAN ZUETHEM ADVOCATEN

Wij behartigen uw belangen actief en omzichtig teneinde het doel zonder omweg te bereiken. Wij werken vaak aan zaken die aanknopingspunten hebben met verschillende landen. Het internationale privaatrecht en de internationale verdragen brengen wij dagelijks in de praktijk.

Van Zuethem Advocaten staat voor vakkundige en efficiënte juridische dienstverlening. Wij assisteren bedrijven die actief zijn in scheepvaart, handel, scheepsbouw, vervoer over de weg, op- en overslag en hun opdrachtgevers.

De werktalen zijn Nederlands, Duits en Engels.

ARBEIDSRECHT

Als ondernemer heeft u ook te maken met personeel en personeelszaken. Wij staan u dan ook gaarne bij op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht of het opstellen van arbeidsovereenkomsten.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U DOEN? AANSPRAKELIJKHEID, VERZEKERING & VERVOER

Indien er schade ontstaan is, rijst de vraag wie daarvoor aansprakelijk is en wat de hoogte van de schade is. Te denken valt aan aansprakelijkheid uit hoofde van aanvaringschade, schade bij laden of lossen en transportschade. Zeker bij omvangrijke schades is het van groot belang dat zo spoedig mogelijk de toedracht duidelijk is. De feiten bepalen immers de juridische positie. Spoedige vaststelling van de feiten staat bij ons hoog in het vaandel. Hiervoor zijn wij 24/7 bereikbaar. Bij aanvaringen nemen wij desgewenst aan boord getuigenverklaringen op en stellen bewijsmateriaal veilig. Daar waar nodig vragen wij bij de rechter een voorlopig deskundigenbericht / voorlopig getuigenverhoor aan. Wij kennen de weg als het om het aanvragen van globale aansprakelijkheidsbeperking gaat. Voor een scheepseigenaar kan het nuttig zijn om na het ontstaan van een schade zo spoedig mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid in Nederland de aansprakelijkheid te beperken, waar de jurisprudentie voor scheepseigenaren, vervoerders en tijdbevrachters bijzonder gunstig is.

 

Wij onderzoeken vragen met betrekking tot verzekeringsdekking voor verzekeraars en verzekerden. Zeker voor de scheepseigenaar en/of vervoerder kan het van levensbelang zijn dat een schade gedekt is.

BESLAG

Zekerheid voor uw vordering is bepaald geen overbodige luxe. Dit geldt met name indien uw wederpartij een single ship company is. In overleg met u nemen wij snel de gepaste maatregelen. Beslaglegging op schepen hoort bij de praktijk, maar uiteraard leggen wij ook beslag op andere vermogensbestanddelen.

CONTRACTEN

Wij adviseren u bij het aangaan van contracten en kunnen deze voor u opstellen, desgewenst ook in de Duitse of Engelse taal. Dit geldt ook voor uw algemene voorwaarden. Specifieke kennis is aanwezig over overeenkomsten met betrekking tot de aan- en verkoop, renovatie en reparatie van binnenvaartschepen en jachten, bevrachtingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten, leningsovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, huurovereenkomsten en overeenkomsten met een internationaal karakter. Uiteraard staan wij u ook bij in het voortraject en houden wij tijdens de onderhandelingen naast de juridische aspecten ook rekening met de commerciële relatie. Ons motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ brengen wij hier in de praktijk. Met een goede duidelijke overeenkomst kunnen veel problemen en procedures voorkomen worden. Bij scheepsbouw en financieringsovereenkomsten helpen wiju ook graag met betrekking tot de uitvoering daarvan, in het bijzonder voor wat het veiligstellen van uw eigendomspositie en de registratie van schepen betreft. Dit bespaart u stress, onzekerheid en geld. Indien u in conflict reeds in conflict bent met de andere partij over gemaakte afspraken voorzien wij u graag van juridisch advies en waar nodig van processuele ondersteuning. Ook kunnen wij u ondersteunen bij incasso’s.

ONDERNEMINGEN

Wij adviseren u verder bij het oprichten en/of afwikkelen van uw ondernemingsactiviteiten. Ook voor begeleiding richting uw faillissement en assistentie bij bestuurdersaansprakelijkheid kunt u bij ons terecht.

JACHTEN

Naast de binnenvaart zijn wij ook gespecialiseerd op het gebied van pleziervaart. Wij adviseren u graag met het opstellen, onderhandelen en contracteren van de bouw van een jacht. Waarbij wij u tevens van dienst kunnen zijn bij de registratie of uitschrijving van uw jacht, de aan- of verkoop van uw jacht, alsmede advies bij eventuele aansprakelijkheid. 

SCHEEPSVEILINGEN

Het executierecht in Nederland biedt ook voor buitenlandse banken goede mogelijkheden om uw zekerheidsrecht uit te winnen. Het gaat snel en de kosten zijn overzichtelijk. Tot onze klantenkring behoort een aantal banken. Wij worden ingeschakeld voor scheepsveilingen door heel Nederland.

DOUANERECHT

Tevens zijn wij gespecialiseerd op het gebied van Douanerecht. De geschillen hebben voornamelijk betrekking op door de Douane opgelegde naheffingsaanslagen naar aanleiding van douanecontroles aan boord van motortankschepen. Neemt u contact op indien u vragen heeft over een naheffingsaanslag, of wanneer u reeds een geschil heeft met de Douane.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Ook ondernemers kunnen bij een echtscheiding betrokken raken. Goede analyse van de huwelijkse voorwaarden is daarbij een must. Zo ook een goede kijk op de winst(on)mogelijkheid in het kader van de vaststelling van alimentatie. U kunt samen bij ons terecht voor afwikkeling in goed overleg, maar ook alleen als u er samen niet uit denkt te kunnen komen. Onder deze werkzaamheden verstaan wij het opstellen van een ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant en het maken van een alimentatieberekening. Ook bij de gang naar de rechtbank, waaronder kort geding en voorlopige voorziening, staan wij u bij.

Ons kantoor is niet verbonden aan de Raad voor Rechtsvoorbijstand. Wij kunnen u derhalve niet bijstaan op basis van gefinancierde rechtshulp.

 

AANVERWANTE RECHTSGEBIEDEN

Onder aanverwante rechtsgebieden verstaan wij strafrecht (alleen scheepvaart gerelateerd), zekerheidsrecht en registratie van schepen en ondernemingen. Wij maken hierbij daar waar nodig gebruik van ons netwerk.